Kas tai yra probleminis mokymasis?


Probleminį mokymąsi autoriai apibrėžia skirtingai. Štai keletas šio studijų proceso apibūdinimų:

 • Probleminis mokymasis yra specifine mokymosi technika pagrįstas mokymasis. Jis turi daugybę individualių komponentų, su kuriais susiduria studentai, dirbdami mažose grupelėse ir analizuodami atrinktas problemas;
 • Kai kurie mokslininkai probleminį mokymą įvardija kaip metodą, labiausiai atitinkantį modernaus medicininio ugdymo tikslus. Probleminiam mokymui būdinga studentų ir dėstytojo sąveika, pasižyminti sisteminga savarankiška pažintine veikla – naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines problemas. Pagrindiniai programos privalumai: kokybiškų bazinių žinių įtvirtinimas ar gerinimas, pažinimo metodų mokymas, ankstyvas studentų įtraukimas į kinikinę praktiką, orientacija į visuomenę, bendradarbiavimas, kartu ir dėstytojų pastovus vertinimas;
 • Tai metodas, skatinantis nepriklausomą mokymąsi ir suteikiantis studentams praktinių įgūdžių spręsti painias situacijas bei patiems apibrėžti savo žinių spragas konkrečios problemos kontekste;
 • Tai mokymosi būdas, kuris skatina gilesnį medžiagos supratimą, o ne paviršutiniškas žinias;
 • Tai pedagoginė strategija kelti reikšmingas, kontekstualizuotas, realaus pasaulio situacijas ir pateikti resursus, nuorodas ir instrukcijas besimokantiesiems, kurie gilina žinias ir ugdo problemų sprendimo įgūdžius (Mayo, Donelly et al, 1993);
 • Tai mokymas mažose diskusijų grupėse, vadovaujamose tutoriaus.

Trumpa informacija apie projektą


Pavadinimas

„Probleminio mokymo sistemos įdiegimas Kauno medicinos universitete“

Projekto tikslas

Probleminio mokymo (PM) sistemos įdiegimas Kauno medicinos universitete, plėtojant esamas mokslo ir studijų sistemas, bei sukuriant tinkamas sąlygas mokymuisi visą gyvenimą.

Projekto uždaviniai

 • Pritaikyti egzistuojančių PM ir jų diegėjų patirtį diegiant PM sistemą Universitete, įvertinant PM diegimo ypatumus Lietuvos švietimo, mokymo ir studijų terpėje.
 • Įdiegti PM sistemą Universitete, tokiu būdu užtikrinant aukštesnį profesinį būsimų medicinos specialistų pasirengimą praktiniam darbui ir prisitaikymą prie kintančių ekonomikos ir verslo poreikių.
 • Patobulinti Universiteto dėstytojų kvalifikaciją bei išplėsti jų pedagoginių gebėjimų asortimentą, diegiant PM modelį.

Projekto vykdymo laikotarpis

2005 m. kovo mėn. – 2008 m. vasario mėn.

Projekto finansavimas

 • Europos Socialinis Fondas – 920268,75 Lt
 • Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos – 244186,25 Lt
 • KMU – 62580 Lt

Projekto vykdytojai (2005 – 2008 metais)


Projekto valdymo grupė

 • Prof. R.Jurkevičius
 • Doc. Ž.Senikienė
 • Stud. R.Jurkonis

Projekto administracinė grupė

 • Vadovas L.Leonas
 • Administratorė J.Bukartienė
 • Finansininkė S.Bagdonavičienė
 • Sekretorė V.Smetanienė

Edukologai

 • Doc. V.Šveikauskas
 • Lekt. L.Kirikova

Studijų programos grupė

 • Prof. R.Gailys
 • Prof. Ž.Saladžinskas
 • Prof. E.Kėvelaitis
 • Prof. N.Vaičienė
 • Prof. Ž.Endzinas
 • Doc. A.Ščiupokas
 • Doc. V.Aželis

Projekto vykdymo metu įvykę renginiai


 • „PM studijų programa ir jos kūrimas“
 • „PM studijų programos rengimas ir tutoriaus vaidmuo”
 • „PM tutoriaus vaidmuo"