Dėmesio! Baigus universiteto studijų informacinės sistemos (LSMUSIS) atnaujinimą medicinos progamos modulių aprašai bus perkelti į
LSMUSIS duomenų bazę -> lsmusis.lsmuni.lt

Medicinos studijų programa
Medicine study programme

Privalomi dalykai
Compulsory Subjects

Aprašai lietuviškaiDescriptions in English

I kurso studijų dalykai

I study year subjects

Medicinos fizika Medical Physics
Medicinos chemija Medical Chemistry
Citologija ir parazitologija Cytology and Parasitology
Anatomija Anatomy
Žmogaus histologija ir embriologija Human Histology and Embryology
Genetika Genetics
Statistika ir mokslinio darbo organizavimo pagrindai Basic Statistics and Informatics
Profesinė kalba Profesional Language
Bendrieji sveikatos pagrindai General Basics of Health
Studijų įvadas Introduction to Studies

II kurso studijų dalykai

II study year subjects

Ikiklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas Basis of preclinical studies and locomotion
Medžiagų įsisavinimas ir homeostazė Metabolism and homeostasis
Kvėpavimas ir kraujotaka Respiration and circulation
Medicinos filosofija Medical philosophy

III kurso studijų dalykai

III study year subjects

Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinė kompetencija Human reproductive health and essentials
Neuromokslų pagrindai Fundamentals of Neurosciences
Imuninis atsakas ir infekcija Immune response and Infection
Aplinkos medicina ir socialinė medicina Environmental and social medicine

IV kurso studijų dalykai

IV study year subjects

Širdies ir kraujagyslių bei endokrininės ligos Cardiovascular diseases and endocrinology
Atraminio - judamojo aparato ligos, intensyvi ir urgentinė medicina Diseases of locomotion and musculosceletal system PI R-OTR
Krūtinės ligos, alergologija ir klinikinė imunologija bei hematologija ir onkologija Chest deseases, allergology and clin imunology
Odos, veneros ir infekcinės ligos Skin Veneral and infectious diseases
Psichiatrija ir klinikinė psichologija Psychiatry
Visuomenės sveikata I Public health PI

V kurso studijų dalykai

V study year subjects

Vaikų ligos Children diseases
Akuršerija ir ginekologija Obstetrics and gynaecology
Intensyvioji ir urgentinė medicina Diseases of locomotion and musculosceletal system PII IC-UM
Virškinimo sistemos ligos Pathology of the digestive system
Kidney - urinary tract pathology and clinical toxicology
Klinikinis neuromokslu modulis: Nervu sistemos ligos Clinical neuroscience PI

VI kurso studijų dalykai

VI study year subjects

Visuomenės sveikata II Public health PII
Akių, ausų-nosies-gerklės bei veido žandikaulių ligų pagrindai Eye ENT maxilo-facial
Geriatrija ir šeimos medicina Geriatrics and family medicine
Klinikinė medicinos praktika Clinical practice of medicine and research work
Research work arrangement
Baigiamasis programos egzaminas Final test of programme


Pasirenkamieji dalykai (aprašai anglų k.)
Elective Subjects (Descriptions in English)

I study year subjects

Aesthetics
History of Medicine
Organizational Culture
Pop Culture and Medicine
The Foundations of Spirituality
Applied Genetics
Baltic Sea Environment and Health
Chemistry of Biological Structures
Essential Comparative Anatomy and Embriogenesis Impairements
Homeostasis - the Mechanism of Self-regulation of Biological Systems
Informatics and Computers
Methods of Tomographic Imaging
Optical Methods in Modern Medicine
Physics of Ultrasound Diagnostics
Psychophysics of Visual System
Search and Analysis of Scientific Information

II study year subjects

Basics of Russian medical terminology
Second foreign language (Danish)
Second foreign language (English)
Second foreign language (French)
Second foreign language (German)
Second foreign language (Italian)
Second foreign language (Russian)
Translation of medical literature (English)

III study year subjects

Nuclear tomography
Deep studies of ECG syndromes
Enteral and parenteral%20 nutrition in surgery
Gastrointestinal and other syndromes
Human reproduction and its pathology
Interventional radiology
Medical development in EU
Normal pregnancy care
Communication
Social psychology
Abdominal ultrasound diagnostics
Anatomy of human body surface and functions
Anomalies of human formation
Basics of clinical nursing skills
Cardiovascular Syndromes
Clinical computed tomography
Essential sports medicine
Evolution of human body
Functional neuroanatomy
Healthy nutrition and its control
Informatics and computers
Introduction to clinical allergology
Modern Magnetic Resonance Imaging
Respiratory syndromes
Selected gyn topics
Typical pathological proceses
Travel medicine
Vitamins
Cultural antropology
Introduction to Education Science
Logic

IV study year subjects

V study year subjects

VI study year subjects

Actual questions of cardiology
Basic Perinatology
Basics of Emergency medicine -%20 skills and procedures
Basics of Traditional Oriental Medicine
Burns Sugery
Care of patients with Alzheimers disease
Clinical Rheumatology
Conventional and urgent help in otolaryngology
Deepened studies of ECG syndromes
Differential diagnosis of acute pediatric surgical diseases
Diseasesof eye and orbit
Emergency in obstetrics and gynecology
Emergency Medical Procedures in Critical Environment
Emergency situation in hematology
Extragenital diseases and pregnancy
Genetics of digestive system
Healthy newborn and brest feeding
Iatrogenic kidney injury
Infection in obstetrics and gynaecology
Infectious diseases in general practice medicine
Introduction to Clinical Allergology
Invasive Cardiology
Invasive procedures and monitoring in anaesthesia
Life threatening states in nephrology and clinical toxicology
Methods of regional anaesthesia
Modern methods of fertilily regulation
Modern technologies in obsterics and gynaecology
Patient physician communication in emergency medicine
Pediatric Emergency
Perioperative medicine
Preterm newborn and adaptation
Respiratory infection and immune response
Selected questions of diabetology and general endocrinology
Selected questions of general diabetology
Selected questions of general endocrinology
Selected questions of pediatrics
Selective gynaecological and obstetrical topics
Special methods of diagnostics and treatment in pulmonology
Sports traumatology
Surgery in elderly
Terrorism Mass casualties medical management
Threatening states in gastroenterology
Tracheal intubation techniques and methodologies
Wound Sugery